Astrids Atelier hanteert de volgende algemene voorwaarden: 

Overeenkomst 
Als er door de koper een bestelling wordt bevestigd in de webwinkel en dus opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen Astrids Atelier) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST waarvoor een betalingsverplichting geldt (koop op afstand). Door de bestelling te bevestigen in het bestelproces, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Astrids Atelier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Astrids Atelier en de koper, tenzij Astrids Atelier uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere aantoonbare voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en hiermee akkoord gaat en de zich verplicht de betaling van de bestelling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Astrids Atelier en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en aanbiedingen
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Astrids Atelier bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief kosten voor verzending. Astrids Atelier kan niet aan prijzen en/of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
NB: mondkapjes zijn vanaf 25 mei 2020 t/m 30 september 2021 verlaagd van 21% BTW naar 0% BTW. Zie melding van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/13/geen-btw-op-mondkapjes-vanaf-eind-mei

Kosten voor verzending
De kosten voor verzending (verzend- en verpakkosten) die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 3,99 bij reguliere brievenbuspost en € 7,95 bij reguliere pakketpost door PostNL. Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk, tenzij de hoeveelheid niet meer door de brievenbus past en het hierdoor verandert van een brievenbuspakket naar een regulier pakket. Gezien nieuwe wet- en regelgeving voor post naar het buitenland, zijn de kosten helaas gestegen. De kosten voor verzendingen zonder track & trace naar België bedragen 5,50 (0-100 gram doorgaans 1 unsterzak of set plas-stoppers), 8,95 tot 350 gram (doorgaans max. 2 unsterzakken of 1 unsterzak en 3 plas-stoppers). Is de bestelling zwaarder, dan zijn de kosten 9,95. Pakketpost met track & trace is mogelijk vanaf 14,95.

Leveringen
Astrids Atelier streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het opgegeven adres. Na ontvangst van de factuur wordt gevraagd de adresgegevens te controleren en eventuele fouten in de adresgegevens direct door te geven! Astrids Atelier is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en/of pakketbezorgers en is ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Astrids Atelier verzendt bestellingen met de grootste zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Astrids Atelier is hiervoor niet aansprakelijk.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat in de winkelwagen akkoord is gegaan met het doen van de bestelling en het aanbod dus is aanvaard met deze daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via vooraf overmaken (indien gewenst via iDeal) conform de gegevens in de factuur. Na ontvangst van de betaling worden de artikelen geleverd. 

Kortingsbonnen/Kadobonnen
Kortingsbonnen en kadobonnen kunnen worden gebruikt in de winkelwagen op alle niet speciaal (af)geprijsde artikelen of artikelen zonder korting/zonder aanbiedingsprijs. Kortingen en kadobonnen kunnen niet worden gecombineerd. 

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Astrids Atelier, van het personeel en de producten van Astrids Atelier voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Astrids Atelier is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Astrids Atelier kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade en/of verwondingen ten gevolge van (buitengewoon of onzorgvuldig) gebruik van de weegdoeken / unsterzakken of alle andere artikelen en/of losgeraakte delen, of welke oorzaken of gevolgen dan ook.  De eventuele financiële aansprakelijkheid van Astrids Atelier voor het eventueel moeten vervangen van een artikel is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Reclamatie & Retourneren
Uit hygiënisch oogpunt is het niet mogelijk om unsterzakken, weegdoeken, unstertasjes, plas-stoppers, weegschaaldekjes, mondkapjes en wasbare billendoekjes en soortgelijke artikelen te retourneren, behalve uiteraard wanneer er iets mis is met de geleverde artikelen. Mocht er onverhoopt iets mis zijn met de ontvangen artikelen in de bestelling, dan dien je Astrids Atelier binnen 2 dagen na ontvangst hierover te informeren.

Klachten
Astrids Atelier doet er alles aan om een perfect product te leveren. Derhalve wordt aangeraden de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten er onverhoopt iets mis zijn met de bestelde artikelen, dan dien je Astrids Atelier hiervan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst) per e-mail op de hoogte te stellen. Astrids Atelier zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Garantie
Astrids Atelier staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties in de webwinkel, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Astrids Atelier staat ervoor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Astrids Atelier schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in redelijke nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Astrids Atelier is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de gebruiksaanwijzingen van Astrids Atelier en/of op de verpakking vermeld zijn; de artikelen dusdanig en zo vaak zijn gebruikt dat er normale slijtage mag worden verwacht; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Overmacht
Astrids Atelier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Astrids Atelier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Astrids Atelier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Astrids Atelier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de koper de verbintenis had moeten nakomen. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de koper als Astrids Atelier het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

Privacy
Astrids Atelier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en eventueel voor het versturen van de nieuwsbrief indien daarvoor opgegeven. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens Astrids Atelier
www.AstridsAtelier.nl
www.Unsterzakken.nl
www.Weegdoeken.nl
KvK: 77056477
Contact: info@AstridsAtelier.nl

Algemene voorwaarden van Astrids Atelier opgesteld mei 2005 - 2020

© 2011 - 2024 Astrids Atelier Weegdoeken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel